रजिस्टर्ड मॅरेज कसे कराल ?

विवाह नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे १. विवाह नोंदणी ज्ञापन (नमुना ड) विवाह झाल्यापासुन ९० दिवसांचे आत निबंधक यांचेसमोर वधु-वराने स्वतः

Read more

You cannot copy content of this page