छोट्या आणि उपयुक्त गोष्टींचा प्रयोग करा आणि व्हा सुगरण !

• ढोकळयामध्ये फक्त कोमट पाण्याचा वापर करा. यामुळे ढोकळा स्पंजदार तयार होतो. • कारल्याचा कडूपणा कमी करण्यासाठी, कारली खरवडून घ्या

Read more

You cannot copy content of this page